رسالت، چشم انداز، ارزشها


((سياست هاي اصلي بيمارستان اقبال))

 

بيمارستان به عنوان ارائه كننده خدمات درمانی- تشخيصی با تكيه بر توانمندی های كاركنان هوشمند و متخصص خود، هم سو با سياست هاي كلان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، مصمم به استقرار و حفظ سيستم مديريت يكپارچه می باشد.

مديريت بيمارستان متعهد می گردد كه منابع لازم را با هدف توسعه پايدار براي بهينه سازی اين سيستم فراهم نموده و براي نيل به اين امر مهم انتظار دارد كليه همكاران با حداكثر توان علمی و عملی در اجراي دقيق الزامات استانداردها متعهد و كوشا باشد.

بر اين اساس مفاد ذيل را با اولويت ايمنی و ارائه مستمر خدمات با كيفيت در سرلوحه فعاليت های خويش قرار می دهد.

1- رعايت قوانين و مقررات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای ابلاغی انطباق عملكرد تمامی قسمت های بيمارستان با قوانين و مقررات نهادهای ناظر و سياست گذار.

2- انطباق عملكرد بيمارستان با اهداف، ماموريت، برنامه ها و آيين نامه های داخلی بيمارستان.

3- ارتقاء مستمر كيفيت همراه با تامين ايمنی در كليه خدمات ارائه شده به مراجعين، پرسنل و محيط بيمارستان بدون تحمیل هزینه اضافی به آنان

4- استفاده بهينه از منابع فيزيكی، مالی و نيروی انسانی در بيمارستان.

5- تامين و تخصيص مناسب منابع جهت انجام برنامه هاي مصوب.

6- بهبود مداوم سيستم های مديريتی، فرآيندها و خدمات در جهت افزايش سطح رضايتمندی به ويژه مشتريان، كاركنان و طرف های ذينفع.

7- افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان همگام با ترويج فرهنگ ارائه خدمات با كيفيت و بهره وری ايمن.

8- حفاظت از محيط زيست با كاهش آلاينده های ناشي از فعاليت های بيمارستان، كاهش ضايعات و مصرف انرژی و مواد.

9- فراهم نمودن محيط های مناسب و ايمن و بهداشتی از طريق پيشگيری، حذف و يا كاهش مخاطرات فعاليت ها و تجهيزات.

10- استفاده مناسب از تجهيزات، تكنولوژی و فناوری روز به منظور ارتقاء خدمات درمانی و تشخيصی سلامت محور.

11- توجه به نيازها و انتظارات كليه طرف هاي ذينفع و جايگاه آنان همراه با مشاركت ايشان.(اعم از بيماران، همراهان، كاركنان، بيمه های طرف قرارداد، سهامداران، تامين كنندگان مالی)