دکتر محمد مهدی شجری

درباره

درباره دکتر محمد مهدی شجری درباره دکتر محمد مهدی شجری درباره دکتر محمد مهدی شجری درباره دکتر محمد مهدی شجری درباره دکتر محمد مهدی شجری

تحصیلات:

سالسمتدانشگاه
2006دکتریدانشگاه تهران
2010دکتریدانشگاه یزد

تجربیات:

سالبخشموقعیتبیمارستان
2007 - 2008ENTپزشکاقبال
2010 - 2018ENTپزشکاقبال

درباره دکتر

متن درباره