واکسیناسیون اعضا محترم سازمان نظام پزشکی

این بیمارستان به عنوان بیمارستان سفید از نظر کرونا می باشد و جهت واکسیناسیون اعضا محترم سازمان نظام پزشکی استان تهران انتخاب شده است.

مشاهده لینک خبر سازمان نظام پزشکی

روابط عمومی بیمارستان اقبال