واکسیناسیون اعضا محترم سازمان نظام پزشکی

 

این بیمارستان به عنوان بیمارستان سفید از نظر کرونا می باشد و جهت واکسیناسیون اعضا محترم سازمان نظام پزشکی استان تهران انتخاب شده است.

 

مشاهده لینک خبر سازمان نظام پزشکی

 

روابط عمومی بیمارستان اقبال