مصاحبه سازمان نظام پزشکی با آقای دکتر محمد مهدی شجری – شهریور 1400

مصاحبه سازمان نظام پزشکی با مدیر عامل بیمارستان اقبال آقای دکتر     محمد مهدی شجری

1400.06.17

روابط عمومی بیمارستان اقبال