درباره ما

فرم استخدام

فرم استخدام بیمارستان اقبال

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

شغل مد نظر

سمت شغلی مورد نظرخود را انتخاب کنید.
انواع فایل های مجاز : jpg،gif،png, حداکثر اندازه فایل: 300 MB.

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی*
نام پدر*
جنسیت*
وضعیت خدمت سربازی*
وضعیت تاهل*
لطفاً یک یک از 0 به 10 وارد کنید.
اطلاعات سلامتی*

اطلاعات تحصیلی

اطلاعات شغلی

MM slash DD slash YYYY
MM slash DD slash YYYY
انواع فایل های مجاز : jpg،gif،png،pdf, حداکثر اندازه فایل: 300 MB.

سوابق آموزشی و دوره های تخصصی طی شده

انواع فایل های مجاز : jpg،gif،png،pdf, حداکثر اندازه فایل: 300 MB.

اطلاعات محل سکونت

آدرس*
سوابق شغلی*
نام شرکت
سمت
تاریخ
شماره تماس
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختب=یار ما قرار دهید.
متن خود را وارد کنید
انواع فایل های مجاز : pdfdocxdoc, حداکثر اندازه فایل: 512 MB.

قوانین و مقررات

لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید. لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.لطفا قوانین و مقررات مطالعه کنید.
قبول مقررات*