روز جهانی بهداشت دست (اردیبهشت 1403)

روز جهانی بهداشت دست

روابط عمومی بیمارستان اقبال

روز جهانی بهداشت دست

تهیه شده توسط سوپروایزر آموزشی