راه اندازی سامانه رضایت سنجی

راه اندازی سامانه رضایت سنجی

1401.09.14

روابط عمومی بیمارستان اقبال

جهت رضایت سنجی از بیماران و مراجعین گرامی،
سامانه رضایت سنجی راه اندازی گردید. جهت مشارکت در رضایت سنجی به منو ارتباط با ما، مراجعه کرده و در رضایت سنجی شرکت نمایید.