داروخانه

داروخانه
مسئول بخش : جناب آقای دكتر میثم جانی
داروخانه بیمارستان اقبال که در طبقه همکف بیمارستان واقع شده وظیفه تأمین داروها و لوازم مصرفی و همچنین برآورد میزان مصرف داروها برای بیماران بستری و سرپایی را برعهده دارد . این واحد وظیفه استفاده بهینه از منابع موجود و چرخش داروها بر اساس تاریخ انقضا را دارد .