درباره ما

بخش جراحی جنرال (بخش5)

بخش جراحی – جنرال (بخش 5)
رییس بخش : جناب آقای دكتر داریوش مردانی
سرپرستار: سركار خانم ستاره نورمحمدی
بخش جراحی جنرال بیمارستان اقبال در طبقه سوم بیمارستان واقع شده و دارای 20 تخت بستری فعال می باشد . این بخش دارای 10 اتاق که شامل 5 اتاق خصوصی ، 4 اتاق دو تخته و یک اتاق عمومی می باشد .
جراحی های شایع که در این بخش بستری می شوند عبارتند از بیماران جراحی های عمومی ، ارتوپدی ، ارولوژی ، زنان ، زیبایی ، گوش و حلق و بینی و . . .
کلیه مراقبت های قبل و بعد از عمل و همچنین آموزش های حین ترخیص طبق دستورات پزشک معالج توسط پرستاران مجرب این بخش انجام می پذیرد.