بازدید ریاست بیمارستان آقای دکتر شجری و آقای دکتر حسینی ریئس بخش زنان و زایمان به مناسبت روز ماما

بازدید ریاست بیمارستان آقای دکتر شجری و آقای دکتر حسینی ریئس بخش زنان و زایمان به مناسبت روز ماما


روابط عمومی بیمارستان اقبال

به مناسبت روز جهانی ماما ، جناب آقای دکتر شجری ریاست بیمارستان اقبال به همراه جناب آقای دکتر حسینی رئيس بخش زنان و زایمان ، پزشکان‌ متخصص و

مدیران بیمارستان با کارشناسان مامایی دیدار نموده و ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان، هدایایی به آنان اهدا گردید .