درباره ما

آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تشخیص طبی

رییس بخش : جناب آقای دكتر مهران اعتصامی
سوپروایزر بخش : جناب آقای میثم جهانگیری
آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان اقبال در طبقه منفی یك بیمارستان واقع می باشد . در این مركز انواع تست های روتین و سرولوژی ، تست های تخصصی هورمون شناسی ، تست های غربالگری از خانم های باردار ،تست های انعقادی و تست های ویروسی و … انجام می شود .
جواب دهی آزمایشگاه بیمارستان اقبال بصورت اورژانسی و همچنین آنلاین انجام می شود و مراجعین آزمایشگاه می توانند با مراجعه به وب سایت بیمارستان نتیجه آزمایشات خود را بصورت آنلاین در یافت کنند .